Säännöt

Rekisteriseloste_KSE

 

Kaskiinseudun Erämiehet Ry:n säännöt:

1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka, perustamisaika, kieli, jäsenliitto ja piiri

Yhdistyksen nimi:  Kaskiinseudun Erämiehet ry

Kotipaikka:            Juvan kunta Itä-Suomen Läänissä

Seuran kieli:          Suomi

Yhditys on perustettu joulukuun 20.päivänä 1956 ja siitä käytetään säännöissä nimitys seura.

Seura on Suur-Savon Kennelpiiri ry:n jäsen ja Suomen Metsästäjäliitto Suur-Savon piiri ry:n jäsen.

Piirien jäsenenä seura noudattaa piirien sääntöjä ja määräyksiä.

2§ Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on harjoittaa:

1. järkiperäistä metsästystä

2. riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa

3. metsästysammuntaurheilua

4. kenneltoimintaa

3§ Seuran toimintamuodot

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1. hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita

2. suorittamalla riistanhoitotöitä

3. valvomalla metsästy- ja riistahoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä

4. seuraamalla toiminta-alueensa riistatilannetta

5. huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista

6. kouluttamalla jäseniään

7. järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asanomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa

8. edistämällä metsästyskoiratoimintaa

9. ylläpitämällä metsästysmajaa

4§ Seuran jäsenet

Seuran varsinaisiksi jäseneksi tai koejäseneksi talvikokous voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja piirien, joiden jäsenenä seura on, sääntöjä ja päätöksiä.

Varsinainen jäsen on velvollinen vuokraamaan omistamansa ja omistukseen siirtyvät maat seuran toiminta-alueella seuran metsästyskäyttöön kaiken riistan metsästykseen.

Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran talvikokouksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla henkilö- tai yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

5§ Jäsenen velvoitteet ja maksut

Varsinainen jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassa seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja elokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain päättää.

Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, mutta hänen tulee suorittaa jäsenmaksu, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä.

Metsästysseuran kiinteistöjen esim. rakennuspaikan ja metsästysmajan ym. metsästysrakennusten hankinta- ja ylläpitomenoihin tulee kaikkien seuran jäsenten suorittaa talvikokouksen vahvistama maksu. Kunniajäsenet, jotka osallistuvat aktiivisesti metsästykseen, ovat myös velvoitettuja em. maksuihin.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta ja riistanhoitovelvoitteesta. Kannatavilta henkilö- ja yhteisöjäseniltä ei peritä liittymismaksua eikä heillä ole riistanhoitovelvoitetta.

Vuotuinen tai kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu määrätään vuosittain erikseen yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen osalta seuran talvikokouksessa.

Riistanhoito- ja ilmoitusvelvoite

Kaikki jäsenet ovat myös velvollisia

1. suorittamaan riistanhoitotyötä vähintään seuran talvikokouksen vuosittain vahvistaman riistanhoitovelvoitteen edellyttämän määrän verran ja pitämään luetteloa kaikista suorittamaan kaikista suorittamistaan riistahoitotoimenpiteistä sekä pyytämästään riistasta.

2. tekemään niistä vuosittain ilmoituksen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai seuran riistanhoitotoimikunnalle.

Riistanhoitovelvoitemaksu

Jäsen, joka ei ota osaa riistanhoitotyöhön tai joka jättää tekemättä edellä mainitut ilmoitukset, on velvollinen suorittamaan seuralle riistanhoitovelvoitemaksun, jonka seuran talvikokous vuosittain vahvistaa. Riistanhoitovelvoitemaksu on suoritettava seuralle taannehtivasti seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksu ajankohdan yhteydessä. Seura voi erityisestä syystä(esim. ikä, sairaus tms.) vapauttaa jäsenen riistahoitovelvoitteen ja riistanhoitovelvoitemaksun suorittamisesta, joko osittain tai kokonaan.

6§ Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle . Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7§ Seurasta erottaminen

Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka

1. laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen

2. toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti

3. rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä

4. toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti

Ennen päätöksen tekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen. Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä postituspäivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellämainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsotaan erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

8§ Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-helmikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokousten paikan ja tarkemman ajankohdan määrää johtokunta. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella Juvan Lehti- nimisessä lehdessä

9§ Talvikokousasiat

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

2. todetaan kokouksen laillisuus

3. hyväksytään työjärjestys

4. esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastjien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta

5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

6. toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali

7. toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten osalta

8. toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle

9. vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten  ja määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet sekä päätetään mahdollisen riistanhoitovelvoitemaksun määräämisestä ja suuruudesta